Dostępność

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sokkomprachcice.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2019r.

Data ostatniej aktualizacji strony: 23.11.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

– niektóre artykuły zapisane są w formacie, które mogą nie być prawidłowo odczytywane przez programy dla osób ze szczególnymi potrzebami

– część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych

Ułatwienia na stronie internetowej

·  podwyższony kontrast

·  możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

·  podświetlenie linków

·  zmiana zdjęć na czarno białe

·  odwrócenie kolorów

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 23.11.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Renata Gliniorz

E-mail: kontakt@sokkomprachcice.pl

Telefon: +48 46 46 222

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

– wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej

– wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.