Klub seniora – o nas

0
2500

Klub Seniora „Uśmiech Seniorów”
w gminie Komprachcice działający przy
Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach

senior

Definicję pojęcia „Senior” członkowie Klubu pozostawiają w sferze własnej interpretacji uważając, iż ten zaszczytny tytuł wskazuje nie tyle na wiek, co przede wszystkim na bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia i sposób spędzania wolnego czasu, charakterystyczny dla pewnego etapu życia człowieka.

Klub został zainicjowany przez mieszkanki i mieszkańców Gminy Komprachcice w głównej mierze po tym jak w 2014 roku zostali włączeni do zajęć w ramach projektu „Tworzenie Rad Seniorów w Powiecie Opolskim” realizowanego przez Fundację Flexi Mind. Od momentu zakończenia projektu  Seniorzy cyklicznie spotykali  się na zajęciach a 10 października 2015r. został powołany Klub Seniora „ Uśmiech Seniorów” , jako forma  zagospodarowania czasu wolnego osób starszych.

Priorytetową działalnością Klubu jest szeroko pojęta aktywizacja seniorów, osób nieaktywnych zawodowo czy samotnych.

Klub Seniora „Uśmiech Seniorów” działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach przy ul. Niemodlińskiej 2.

Członkiem Klubu może zostać mieszkaniec Gminy Komprachcice, który zadeklaruje pisemnie chęć członkostwa w Klubie Seniora, zaakceptuje postanowienia Regulaminu Organizacyjnego oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku jak również opłaci składkę  członkowską.

Członkowie Klubu wybierają spośród siebie 3-osobowy Zarząd w skład, którego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik wybierani w jawnym głosowaniu na roczną kadencję.

Klub Seniora dokumentuje swoją działalność w formie pamiątkowej kroniki.

Każdy członek Klubu ma obowiązek przestrzegania regulaminu
i powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, szanować mienie SOK oraz kierować się życzliwością i chęcią pomocy innym członkom Klubu.

W roku kulturalnym 2015/2016 spotkania w klubie odbywają się:

  • poniedziałek: 15:00-18:30
  • czwartek: 10:00-13:00